Ikona avion   15181

 Vrata svjetlostiSkrze Beránka je náš pohled zaměřen směrem ke „DVEŘÍM SVĚTLA",  jež vedou k Otci světla. Jsou obloženy stejným  kamenem jako Beránek a jejich šířka odpovídá šířce Beránka: „Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu"   ( Jan 10,9 ).

Projít dveřmi může naráz pouze jeden, každý sám. Osobní rozhodnutí musí být svobodné, odpovědné a radostné. Důležité je odevzdat život do rukou Pastýře a umřít sobě. Tehdy se skrze Něj vstoupí do nového života s Otcem.
"Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce. Ať ve vás tedy zůstává to, co jste slyšeli od počátku. Zůstane-li ve vás, co jste slyšeli od počátku, zůstanete i vy v Synu i Otci. A to je zaslíbení, které on nám dal: život věčný" (1.Jan 2,23-25).
 
O svých ovcích Ježíš říká: "Já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky. Já a Otec jsme jedno" ( Jan 10,27b-30 ).
Kdo zcela daruje svůj život Ježíši jako oběť lásky, odevzdává Spasiteli vlastní svobodu, aby byl osvobozen z moci Satana a každého jeho díla. Tak ho Satan už nemůže pokoušet víc, než kolik dopustí Bůh, neboť Pravdivý jej ochraňuje.
On v něm kraluje, probouzí jej a křísí pro nový život, v něm žije a působí pro osvobození jiných. Takto v něm a skrze něj triumfuje Boží život, "aby zmařil  ďáblova díla" ( 1Jan 3,8b ). Jakmile se duše upřímně oddá Spasiteli, může bezprostředně zakoušet milosti k ní přicházející.
Dříve než vstoupíme do Otcova domu, musíme s Beránkem projít  TUNELEM. Je zapotřebí umřít sobě. Kdo umře sobě jako Maria, jako apoštolé, chodí ve světle víry, naděje a lásky, i když prochází dolinou smrti ( viz. Žl 23 ). Je veden Duchem Svatým. Před ním jde Pastýř a vede jej k Otci.
„Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas" (Jan 10,4).
 
Maria je dokonalou učednicí Pána. Naslouchala jeho hlasu a s ním vešla do Otcovy slávy. Pochopila cestu, protože všechno obětovala Bohu: svého Syna, svůj život a všechny svoje děti. Proto Duch Svatý mohl vést její život.
V Marii a s Marií jdeme i my a zpíváme novou píseň: "Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů.
Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo"( Zj 15,3-4 ).244