Zpráv přes Stefania Caterina © www.versolanuovacreazione.it
Ježíšovo poselství z 8.září 2011
„Mé drahé děti, budeme pokračovat v rozhovoru o čase v němž žijete a o událostech, které vás čekají. Po tom co jsem řekl o svém působení a o působení nástrojů, které používám v této době, se dnes chci zabývat budoucností mého lidu. Chci vám hned objasnit, že se nejedná o novém neznámém proroctví, o něčem co ještě nebylo zvěstováno.Vždyť v modlitbě vyznání víry říkáte, že čekáte „život budoucího věku“ a církev vždy vyznávala, že věří v můj návrat ve vzkříšení z mrtvých, v Boží království, které stanovím na konci času a odevzdám ho svému a vašemu Otci. Dnes vám chci ukázat cestu přípravy, která by vám měla pomoci, abyste si byli vědomí toho co se stane a byli připraveni odpovědět a podílet se svým životem na Božím působení.
 
Můj lid je, jak jsem vám už řekl, nezaměnitelným a mocným nástrojem mého působení; proto jsem založil svoji církev. Založil jsem ji na Zemi, kde jsem se vtělil, umřel a vstal z mrtvých. Církev je mým lidem, jež jsem vysvobodil za cenu své krve, a skrze něj se vtěluje mé slovo a obnovuje se moje oběť. Právě prostřednictvím církve pokračuje v čase moc mé smrti a vzkříšení a její vliv se šíří na živé a zesnulé v každé době a bude tomu tak až do konce času.
Nepřišel jsem na Zemi ustanovit nové náboženství, ale abych vyzval celé lidstvo k víře v živého Boha, v TOHO, KTERÝ JE. Ne nějaký bůh coby plod lidské spekulace, jež se zrodil v hlavě nějakého filozofa, ale pravý Bůh, který se stal člověkem ve mně. Tím, že jsem se vám ukázal, jsem vám ukázal Otce, protože Otec a já jsme jedno. Já jsem v Otci a Otec ve mně.
Stal jsem se tělem, abych posvětil každého z vás a všechny věřící v Boha. Po své smrti a vzkříšení už nejste pouhými lidmi z masa a krve, ale Boží děti. Probudili jste se v duchu a stali se hodni stanout před Živým Bohem tváří v tvář.
 
Církev není lidská instituce, ale boží. Nicméně byla svěřena lidem na Zemi, i když jsou ve vesmíru jiní lidé, kteří jsou lepší než vy. Můj Otec chtěl, abych navštívil Zemi a založil zde Církev. Proč? Protože viděl velikou bídu vaší civilizace a to jak vás pekelné síly utlačují. Něco takového nemá obdoby v celém vesmíru, protože vaši prarodiče mnoho zhřešili, zhřešili víc než druzí, neboť uzavřeli strašnou smlouvu s Luciferem. Otec vám vyšel vstříc a dal vám velkou příležitost k vašemu vykoupení.
Církev se nezrodila z člověka ale z Boha. Zrodila se, aby chránila, zjevovala a podněcovala život Nejsvětější Trojice. Je to ten život, který neustále vychází z působení Ducha Svatého, „Pána a dárce života, který vychází z Otce a Syna“. Církev, můj svatý lid v sobě nemůže obsahovat nic jiného než boží život, a nemůže dělat nic jiného než tento život předávat člověku a stvoření. Všechno co se v církvi protiví božímu životu, ji kazí a znečišťuje.
 
Ptám se vás tedy: je čistá má církev? Je můj lid drahocenná nádoba, jež obsahuje boží život a nebo je něčím jiným? Upřimně odpovězte, protože církev byla svěřena každému z vás a nejen těm, kteří jí vládnou. Všichni vy, kteří se nazýváte křesťany jste byli povoláni být mými svědky. Obracím se k vám katolíkům, pravoslavným, protestantům, anglikánům, atd., atd. Kdo jste? Čím jste? Mými svědky nebo svědky sebe samých, svých ideí, teologií, svých lidských zájmů? Jste zástupci církví zrozených z vašich rozdělení, uhnětené z lidských předpisů nebo církve zrozené z mého boku, probodeného na kříži? Odpověď nechám na vás, podle vašeho svědomí.
Chci vám říct, co si přeji od svého lidu a co uskutečním svou mocí. Církev ještě potřebuje, abych jí navštívil svou mocí, která sestupuje shora a ne z vašich kodexů. Zahladím všechny nedostatky mého lidu, uskutečním to, co doposud nebylo možné z důvodu slabostí a hříchů vašeho lidstva. Prostřednictvím nového lidu uskutečním svá zaslíbení Božího království.
 
Můj lid bude neposkvrněný, jako je Neposkvrněná Matka moje a vaše, Matka církve. Neposkvrněnost není dokonalost; nepožaduji od vás, abyste byli dokonalí, protože dokonalý je jen Bůh. Nejedná se ani o pouhou sexuální čistotu. Pravá neposkvrněnost znamená, vysvléci se z vašich postranních zájmů a osobních ambicí. Je to dokonalá upřímnost přede mnou a před vaším bližním. Dále je to schopnost pokorně uznat své nedostatky a žádat pomoc od Boha a od bratří. Neschovávat se za neužitečné a škodlivé ospravedlňování sebe, ale předstoupit před vašeho Učitele. Neposkvrněnost je synonymem celistvosti.
Ujišťuji vás, že nedokážete být celistvými bez pomoci mé Matky, čisté a svaté Panny, kterou jsem vám dal za Matku. Shora z kříže jsem ji svěřil Janovi a on ji přijal ve jménu vás všech. Nesvěřil mu chudou utrápenou ženu, ale mocnou Matku, Ženu, které Otec svěřil úkol rozdrtit hlavu hadovi. To udělala, když zrodila mě, Božího Syna a když rodí boží děti jako pravá Matka. Boj proti silám zla bude stále sílit. Nastane den, kdy pro vás bude Srdce mé Matky jediným jistým úkrytem, protože její neposkvrněnost vás ochrání od ďáblovy nenápadné zákeřnosti.
 
Mnohokrát jsem vám poslal svojí Matku, aby vás její láska znovu přivedla ke mně a její blízkost vám pomohla překonat obtíže pozemského života. Moje Matka se nesčetněkrát zjevila na Zemi. Nepřišla k vám, aby vyvolala diskuse a kulaté stoly o nadpřirozených fenoménech, ani aby vás vedla k fanatismu nebo sentimentalismu, ale aby vás vyzvala k pravé víře. Maria se zjevila v nejchoulostivějších chvílích v životě církve a Země, aby vám pomohla překonat obtíže.Vždy vám položila most k Bohu a zároveň pokryla svým milosrdenstvím množství vašich hříchů. Nezapomeňte na to a kajte se pokaždé když jste ji nepřijali nebo jste se jí dokonce vysmáli a odmítli jí. Říkám také vám pastýřům: kajte se! Dobře víte proč.
Budoucnost mého lidu se neobejde bez Marie. Moje církev bude mariánská a nebo nebude mojí církví. Syn člověka se zrodil Jejím prostřednictvím, jejím prostřednictvím se zrodí nový lid, který bude mít moc a nádheru Matky Boží.
 
Maria shromáždí pod svůj plášť lidi ze všech planet ve vesmíru a bude mi je obětovat jako pravá Matka. Maria je Královnou vesmíru jako jsem já jeho Králem. Jako taková bude přijata a uctívána ode všech Božích dětí, ať už se nachází kdekoliv. Bude Matkou celého lidstva. Když člověk odmítá vlastní matku, odmítá život. Proto kdo odmítne Marii, nebude mít podíl na mém životě.
 
Můj lid bude svobodný a nezávislý.
Svobodný, protože ho budou tvořil lidé svobodní zevnitř. Nezávislý, protože nebude podřízený tyranii systémů a struktur. Bude schopen přistupovat k Bohu tváří v tvář a nebude se muset ptát druhých, aby poznal kdo je Bůh. Bude schopen rozlišit co je dobro a co je zlo a nebude mít jiné učitele ani prostředníky kromě mně. Nebude ovládaný žádnou hierarchií; nikdo se nebude moci považovat za většího nebo menšího.
Duch Svatý bude svobodně působit v mém lidu a poučí ho. Bůh bude vším ve všech.
 
Není možné dosáhnout pravé svobody bez neposkvrněnosti, ani neexistuje pravá nezávislost vně mého Ducha. Vaše lidstvo bylo vždy podřízeno lidským zákonům a autoritám, které se často ukázaly jako nespravedlivé a kruté, ale bez nichž jste se nikdy neobešli. Proč? Protože máte tvrdé srdce a většina z vás je daleko od Boha. Jste rebelové svou přirozeností a musíte být zkroceni jako divocí koně. Nejste uvnitř ani celiství ani svobodní. Kromě toho jste odmítli Boha a mysleli jste si, že budete svobodnější, ale stali jste se otroky svého strachu. Takto se paradoxně bojíte víc svobody než otroctví, protože na sebe nechcete vzít odpovědnost, žít celistvě před Bohem. Raději posloucháte zkažené systémy, než abyste žili svobodně a odpovědně, podle Božích přání.
 
Tato situace na Zemi nebude moci trvat do nekonečna, protože budete postaveni před jednoznačné rozhodnutí: svobodní lidé v Bohu nebo satanovi otroci. Mezi tím nezbude nic. Události, které budou následovat a vystřídají se za sebou, vás přinutí k rozhodnutí a nebudete se tomu moci vyhnout. Nic vám nepomohou rozptýlení, jež hledáte, vaše slavnosti a hluk s nimiž se snažíte vyplnit vnitřní prázdno. Žádná lidská autorita ani žádný systém vás nebudou moci osvobodit od nutnosti rozhodnout se. Musíte se rozhodnout, jedním nebo druhým způsobem.
Ptám se vás proto: jakými muži a ženami chcete být? Jakou budoucnost si přejete pro sebe a pro své děti? Chcete být otroky těch, kteří myslí na své zájmy, vládnou vám a zneužívají vás, ti jež vás zahrnují prázdnými, klamnými slovy? Nebyli byste raději svobodní, schopní sami rozlišit jaká je nejlepší cesta a s jistotou se jí  vydat pod mým vedením? Ještě jste nepochopili, že vás Bůh miluje a přeje si vaše pravé štěstí? Stvořitel si přeje mír pro své děti, pravou spravedlnost, svobodu. To vše vám může dát jen tehdy, když se upřímně rozhodnete žít podle zákonů jeho Ducha, které jsou neomylné, nezkažené a přinášejí jen dobro. Tak žijí Bohu věrné civilizace na některých planetách ve vesmíru: vnitřně se nechávají vést Bohem, uznávají jeho všemohoucí moudrost, dodržují jeho zákony a s láskou se jim podřizují. Proto neznají zlo, protože jsou v nich jen přání dobra. Na to je povoláno celé lidstvo ve vesmíru, na Zemi jako na mnohých jiných planetách, na nichž vládne otroctví zkaženosti. Proto jsem zemřel a vstal z mrtvých, abych vykořenil ze stvoření zlé semeno, které rozsypal nepřítel. Lucifer je vaším pravým nepřítelem, na to nezapomeňte.
 
Můj lid bude kněžský, prorocký a královský. Vyzvedne k Božímu trůnu čistou oběť: každý bude obětovat sebe a bude se přimlouvat za celé stvoření. Bude spojen se mnou, bude knězem vesmíru. Bude zvěstovat Boží díla a bude mluvit v jeho jménu. Všichni se budou navzájem poučovat v božích záležitostech.
Kněžství, proroctví a královská hodnost jsou nedotknutelnými výsadami mého lidu, protože vyjadřují důstojnost Božích dětí. Bůh vám dal svého Ducha a vtiskl do vás svůj obraz a podobu. Povolal vás do své služby a do služby celému stvoření v Jeho jménu. Nepovolal vás, abyste vládli, ale abyste sloužili. Kněz je ten, kdo slouží, služebník.
Každý věřící byl k tomuto povolán, proto je každý z vás knězem. Až dodnes toto nebylo v mé církvi plně oceněno, protože věřící postavili do středu postavu kněze, kterého mají na očích: faráře, biskupa, atd., kteří plní zvláštní službu ve prospěch lidu a duchovně ho provází. Ve skutečnosti je každý věřící knězem, který obětuje sebe Otci a tak se spojuje s mojí obětí. Tak ke mně přivádí vše co žije a co je kolem něho; je tím, kdo přivádí celé stvoření. Můj lid bude kněžským lidem, protože každý jeho úd bude muset zcela prožívat své kněžství. Bude ho prožívat novým způsobem, v otevřenosti Duchu, tak jak tomu doposud ještě nebylo, protože vše obnovím.
 
Také proroctví dosáhne svého plného a správného vyjádření. Všichni budete proroky, pravými proroky, kteří mluví ve jménu Boha a jako takové budete přijímat jedni druhé. Nikdo už nebude pronásledovat proroky, ani s nimi nebude jednat jako se šarlatány nebo vizionáři, protože každý úd mého lidu bude prožívat prorocký rozměr a bude ho ctít u všech ostatních.
Každý bude králem, protože bude mít plnou důstojnost dítěte božího. Dítěte toho Boha, jež je jediným Králem vesmíru. V mém lidu už nebudou tyrani, ale praví králové. Budou sloužit lidu a nebudou ho utiskovat, nebudou vnucovat své vzdělání, doktríny ani filosofie, ale dokáží vyjádřit moc Ducha Svatého, protože ta jediná z vás dělá krále.
 
Můj lid bude žít ve společenství s anděly a bude s nimi spolupracovat. Kněžství každého jedince bude zvlášť spojené s kněžstvím sedmi velkých archandělů. Spolu s nimi bude mít účast na nebeské liturgii, která zůstane jedinou a pravou liturgií v celém vesmíru.
Bude lidem tvořeným otci a matkami. Každý muž a každá žena v mém lidu bude vykonávat své duchovní otcovství a mateřství ve prospěch všech lidí a každého stvoření. Budou otci a matkami druhých. Jejich prostřednictvím poteče boží život do vesmíru a k celému stvoření.
Bude lidem složeným z malých autonomních buněk, které ale budou navzájem svázány pravým společenstvím a spojeni svazkem lásky. Budou malými božími rodinami a budou tvořit tkáň celého lidstva. V každé buňce bude intenzivně probíhat život Ducha a tyto buňky budou jeho vyjádřením. Budou prožívat kněžský, prorocký a královský rozměr. Povedou je pouze boží zákony. Už zde nebudou masy lidí, které naplňují náměstí a celebrace a potom zmizí v šedi každodennosti. Naopak buňky, o nichž mluvím, budou živé,  pulsující a dynamické, dají nový život mému Mystickému tělu.
Tyto buňky se už začínají formovat v každé části vesmíru. Mnoho lidí dobré vůle se vzájemně propojuje, aby mohli intenzivněji prožívat svojí víru. Nemusí nutně žít pod stejnou střechou, ale jsou hluboce propojeny v mém Duchu. Žijí prostě, nedělají hluk ani nemáchají zástavami, žijí jako praví křesťané. I vy můžete takto žít, jestli se k tomu cítíte připraveni. Duch Svatý vás povede.
Na konci času, až odevzdám Království Otci, zmizí všechny buňky, aby se konečně zrodil jediný, nezměrný lid, který bude jedním srdcem a jednou duší. Bude to nové stvoření.
 
Můj lid bude žít v univerzálním společenství. Národy už nebudou rozděleny podle rasy a podle planet. Lidstvo v celém vesmíru bude tvořit jedinou rodinu: rodinu boží. Bude žít v hlubokém a živém vztahu s Bohem, s Nejsvětější Pannou Marií a s čistými duchy, kteří obývají nejvyšší rozměry. Každá buňka na Zemi bude žít v intenzivním společenství se všemi ostatními buňkami, také na jiných planetách, protože můj Duch je spojí bez ohledu na jakoukoliv vzdálenost.
Nakonec, můj lid se mi bude obětovat. Každý bude obětovat sebe Bohu, skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie a bude tvořit mé Tělo, moji církev. Tehdy se bude k Otci zvedat čistá oběť, skrze Syna, v síle Ducha Svatého. Bude to oběť celého mého lidu, živých i zesnulých, spojená s mojí obětí. Archandělé ji budou neustále přinášet před Boží trůn. K ní se připojí čistí duchové všech andělů a svatých. To bude po Bohu největší síla v celém vesmíru, která se postaví proti pekelným silám.
Vyzývám vás, abyste přemýšleli o těchto bodech a tak pochopili jak chcete žít, jestli chcete nebo nechcete patřit k novému lidu. Mějte na mysli, že tento lid připraví cestu k mému slavnému příchodu. Přijdu a shromáždím všechny mé děti; uvedu je do nového stvoření. Tam budou žít navždy v duchovním a definitivním rozměru. Tam už nebudou rozdíly mezi rasami a národy. Bude pouze jeden Bůh a jeden lid.
Kdy se to všechno stane? V mnohém to záleží na rozhodnutích lidstva, protože vaše rozhodnutí mohou urychlit nebo zpomalit Boží plány, neboť on respektuje vaši svobodu. Nicméně, Bůh už pracuje na tom, aby vám otevřel cestu. Bude to postupný proces, ale Otec nebude čekat navěky, až se lidé rozhodnou. Naopak vám říkám, že čas tlačí; je nutné se rozhodnout co nejrychleji vážně žít ve víře – dát Bohu první místo a zříci se každé formy egoismu.
 
Lidstvo v celém vesmíru vchází do rozhodující fáze svých dějin, v nichž moje moc ve spojení s vírou mého lidu položí základy světa, který přijde, základy nového stvoření. Ať vás najdu připravené, abych vás mohl použít a přitáhnout vás k sobě. Obětujte mi svůj život, dovolte Duchu, aby vás přeměnil na nová stvoření. Jenom nová stvoření vejdou do nového stvoření.
Bůh je připravený. Také nástroje, jež vybral jsou připraveny; nyní záleží na každém z vás. Modlete se a bděte!
Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.“