Čovjek će prekoračiti Veliku Nebesku Barijeru

ne samo duhom nego i tijelom, uskrsnulim, pobjedonosnim i preobraženim tijelom,

sposobnim da živi u toj novoj dimenziji

Preko Velike Barijere, 259.

Preko v.bKnjiga prikuplja nebeske poruke objavljene posvećenoj laikinji Stefaniji Caterini, u javnosti posve nepoznatoj. Radi se o privatnim objavama koje mogu pomoći svakoj osobi dobre volje da stoji pred otajstvom života, smrti, dobra i zla te, povrh svega, pred ljubavlju Trojedinog Boga koja je najveće otajstvo svemira.

Ta vječna i bezgranična ljubav neumorno traži svakog čovjeka, unatoč razlika te vjerskih, kulturalnih i socijalnih barijera koje je čovječanstvo stvorilo tijekom stoljeća. Traži ga da bi mu dala život i punu spoznaju Boga i Božjih zakona koji vladaju kako kozmosom, tako i mikrokozmosom koji je čovjek. Ta spoznaja vodi ka slobodi.

Ljubav Božja je postala tijelom u Isusu Kristu. On nije sišao među ljude da stvori novu religiju, nego da ponovno uspostavi pravi odnos između Boga i čovjeka, narušen istočnim grijehom, opterećen postojanjem Zla i grijeha. Isus Krist je došao povesti svakog čovjeka i cijelo čovječanstvo prema ispunjenju onog Božjeg zakona koji drži svemir i koji proizlazi iz ljubavi Tri osobe Presvetoga Trojstva. Lik Isusa Krista je od temeljne važnosti za razumijevanje poruke knjige. Ona, naime, objavljuje plan Božji da u Kristu sve sjedini. Pročitajmo neke odlomke knjige da bismo bolje razumjeli taj plan:

 

“Stožer objava koje su mi bile povjerene jest velika poruka što je sadržava kristološki hvalospjev u poslanici sv. Pavla Efežanima:

 

“Neka bude hvaljen Bog, Otac Gospodina

našega Isusa Krista – on koji nas blagoslovi svakim duhovnim

blagoslovom na nebesima u Kristu.

On nas u njemu izabra prije stvaranja svijeta,

da budemo sveti i bez mane pred njim;

u ljubavi nas predodredi sebi za sinove po Isusu Kristu,

prema odluci svoje volje, na hvalu slave svoje milosti.

Njome nas dobrostivo obdari u Ljubljenome,

u kome imamo otkupljenje njegovom krvlju,

oproštenje grijeha, prema bogatstvu njegove milosti.

Nju nam obilno udijeli sa svom mudrošću i razumijevanjem,

saopćivši nam tajnu svoje volje,

prema onome što je prije u njemu odlučio

za provedbu punine vremena:

obuhvatiti pod jednu glavu u Kristu

sve što je na nebesima i što je na zemlji.

U njemu smo i mi primili svoju baštinu –

pošto smo predodređeni nakanom onoga koji sve radi

prema odluci svoje volje –

da budemo na hvalu slave njegove,

mi koji smo već prije postavili nadu u Krista.”

 

Ovaj mi je ulomak Svetoga pisma bio naznačen kao temeljni tekst od kojega treba krenuti da bi se razumjelo ono što ću izložiti. Središnja je poruka, dakle, ova: sva stvorena zbilja mora se konačno vratiti Bogu po Isusu Kristu.

Naum da svaku stvar obuhvati pod jednu glavu, Krista, mora se ispuniti. Njegovo je odvijanje istodobno i priprema za slavni Kristov dolazak, a nitko ne zna u kojemu će se on trenutku dogoditi, ali je svatko dužan pripremati ga prikazujući život i moleći.

 

Bog moćno djeluje u našem vremenu da bi ostvario taj naum koji se tiče živih i pokojnih te obuhvaća sve što je stvoreno. Isus Krist će na kraju vremena Bogu Ocu predati sve što je na nebesima i što je na zemlji. Da bi se taj naum ostvario, pozvani su da u njemu sudjeluju Blažena Djevica Marija, anđeli, sveci, duše u čistilištu, cijelo čovječanstvo, sva stvorenja. Prema njemu će se ujedno sotona potpuno podvrgnuti moći Isusa Krista.

 

Da bi se bolje razumio doseg toga božjeg nauma onako kako mi je bio objavljen, objašnjenja što sam ih primila podijelila sam na niz poglavlja, od kojih svako sadržava neki osobit vid božjega nauma, pa ću u njima primljena objašnjenja iznijeti po različitim temama, a katkad i tekstovima poruka što sam ih primila. Nijedna se tema ne može odijeliti od ostalih, jer božja nakana o kojoj govorimo ima mnoštvo vidova. Polazište i odredište jest Trojedini Bog. Sve neprekidno upućuje na središnji lik Isusa Krista, jedinoga Spasitelja i Posrednika, te na otajstvo spasenja po njemu kao nezamjenjiv ključ kojim valja očitavati duhovnu dinamiku što obasiže i uključuje sve što postoji u svemiru, i žive, i pokojne, i sva stvorenja, da bi Isus sve predao Ocu.

Ovo što pišem jest izravno svjedočanstvo o događajima koji su mi bili pokazani i objašnjeni, a koji se tiču cijelog čovječanstva, poglavito Crkve. U kontekstu ove knjige, kad govorim o Crkvi, pri tome ne mislim ni na određeni organizacijski ustroj, ni na kler, ni na crkvenu hijerarhiju, koji predstavljaju neke vidove Crkve. Više mislim na ukupni narod Božji, vjeran Isusu Kristu. On je pozvan da posluži kao nezamjenjivo sredstvo ostvarenja namjere da se spasi sve što je stvoreno.” (poglavlje 1, str. 21-22)

 

“Iako se objave što ih sadržava ova knjiga raščlanjuju u strogim okvirima temeljnih istina kršćanske vjere, one kao da nastoje podići tisućljetni veo što obavija bitna, u čovjekovu srcu oduvijek prisutna pitanja, makar kojoj vjeri, narodu i državi pripadao. One, naime, iznenađuju po načinu na koji snopom nebeskog svjetla obasjavaju jedinstveni neizmjerni naum ljubavi što obuhvaća cijeli poredak stvaranja, i u duhovnom i u materijalnom pogledu, a koji su mudraci na zemlji umjetno razlomili, projicirajući u njega vlastitu unutarnju podijeljenost. Čitanje ovih stranica zapravo predstavlja dubok doživljaj duše koju postupno ozaruje izvanredna proročanska milost, kadra da poništi bilo kakvu dvosmislenu neutralnost spram Ljubavi koja se objavljuje. Taj proglas, koliko mi je dano da shvatim, stremi da na nov način rasvijetli temeljne istine što ih službeno objavljuje Crkva, a da im pritom ipak ništa ne doda i ne oduzme, no ipak ih razmatrajući s nesvakidašnjim bogatstvom izričaja, uz pomoć jedinstvena interpretativnog ključa koji omogućuje da se s novom jasnoćom, u Božjemu svjetlu pročita tajna čovjeka i svemira.

U središtu je svega tajna spasenja po Kristu.”

 

“Cijelo će čovječanstvo morati proživjeti vazmeni prolazak što ga je proživio Isus Krist, sjedinjujući se s njegovom smrću da bi sudjelovalo u njegovu uskrsnuću. To će biti veliki izlazak, put cijeloga svemira iz smrti u život, iz raspadljivosti u bezgrešni život postanka”(Predgovor str. 10).

Objave koje knjiga sadrži tiču se postojanja drugih čovječanstava u svemiru i njihovog odnosa s nama, dotiču tajnu stvaranja i istočnog grijeha s njegovim posljedicama. Predstavljaju nam stvorenje onakvo kakvo jest u Bogu, inteligentno, sposobno zamijetiti našu ljubav i našu mržnju, željno ući, zajedno s čovjekom, u neraspadljivost. Suočavaju nas s tajnom života od začeća do poslije zemaljske dimenzije čistilišta i raja. Otvaraju jedan prozorčić o tajni Zla, o postojanju pakla i o djelovanju mračnih sila u svemiru, pomažući nam razumjeti mnoge mehanizme iz kojih se rađa strah, agresivnost, depresija i bolesti. Govore o ozdravljenju naših najdubljih korijena, osvjetljavaju tajnu smrti, do otvaranja veličanstvenog scenarija Uskrsa čovječanstva, na kraju vremena, kada će cijelo čovječanstvo i sve stvorenje biti preobraženo i vratit će se u izvornu dimenziju neraspadljiva života. Ali u knjizi se ističu i drugi likovi, odlučujući u ostvarenju plana spasenja na dobrobit svakog čovjeka. Najprije Blažena Djevica Marija, naznačena kao Majka i Kraljica svemira. Knjiga evidentira važnost njezinih ukazanja tijekom stoljeća, posebno u Međugorju, smisao posvećenja Njoj i narav trijumfa njezinog Bezgrešnog Srca. Čitamo u knjizi, u 2. poglavlju:

 

“Ovako sama Majka govori o Međugorju i o objavama što ih sadržava ova knjiga:

“Ja sam u Međugorje došla po nalogu svojega Gospodina, po njegovoj i ujedno svojoj majčinskoj želji da Božji narod pripravim za velike događaje koji očekuju čovječanstvo. Poruka iz Međugorja ima svrhu da Božji narod pripravi za velike događaje.

S objavama koje su ti bile povjerene moraš upoznati čovječanstvo. To želi Bog, jer neće više da njegova stvorenja diljem svemira toliko pate. Bog ima potrebu da objavi taj naum, a to mora učiniti po svojoj Crkvi, to jest po živome narodu, koji shvaća, utjelovljuje i provodi u život. Te se objave posve uklapaju u Objavu koju je na zemlju donio Isus, ostvaruju je i upotpunjuju, budući da Objava Isusa Krista, mojega Sina, ne može biti potpuna ako se ne utjelovi, ako ne živi u narodu. Iako je poruka mojega Sina potpuna, ipak se neće potpuno ispuniti Otkupljenje sve dok ona ne postane stvarnost u svakome od vas…”

(Blažena Djevica Marija, 22/11/2006)

 

“Bog je predvidio da trijumf mojega Bezgrešnog Srca započne od Međugorja. Tu se Bog najviše založio da bi se to i ostvarilo.” (Blažena Djevica Marija 31/8/2006)

Nakon Blažene Djevice Marije, ističu se sedam velikih Arkanđela, kojima je na čelu sv. Mihael, čisti duhovi na službu Bogu i čovječanstvu, koji su od Boga primili zadatak da sakupe njegov narod koji je Crkva i povedu ga k savršenstvu, podlažući ga Kristu.

 

Od naroda Božjeg se traži aktivno sudjelovanje u ostvarenju tog plana, slobodno odgovarajući na ljubav Božju i darivajući se Njemu da bi ga On iznutra vodio. Od svakoga se traži samo ovo: pouzdati se u ljubav Božju i odgovoriti prikazujući se Isusu Kristu, po Bezgrešnom Srcu Marijinu.

 

Božji narod je kraljevski i svećenički narod, u kojem se treba očitovati kraljevstvo Božje na dobrobit svih ljudi dobre volje. Pročitajmo jedan odlomak knjige iz 11. poglavlja:

Sv. Rafael razlučuje tri stožera Kraljevstva Božjeg – bezgrešnost, prikazanje života Bogu i zajedništvo s Duhom Svetim:

“Bezgrešnost, prikazanje života Bogu i zajedništvo tri su stožera Božjega kraljevstva. Sva objašnjenja što ih je Isus pružio svojim apostolima i pouka što ih sadržava Evanđelje neprestano vode do tih triju temelja.

 

Sotonino kraljevstvo, naprotiv, počiva na pokvarenosti, na sebičnosti, na podijeljenosti. Ne zaboravite da se sotonino kraljevstvo po svemu suprotstavlja Božjemu kraljevstvu. Ako živite prikazujući sami sebe Bogu, bezgrešni i u međusobnu zajedništvu, možete svjedočiti o kraljevstvu Božjem.”

(Arkanđeo Rafael, 11/9/2007)

 

U 12. poglavlju knjige razlaže se trajna aktivnost Trojedinog Boga koji upravlja svemirom, preporađa ga i usavršuje. Nijedno stvorenje nije isključeno iz tog neprekidnog djelovanja. U jednom odlomku knjige sv. Rafael izjavljuje:

“Ljubav među Trima Osobama Presvetoga Trojstva vrhovni je zakon u svemiru. Bog je tako moćan, da od njegove prisutnosti titra sveukupno stvorenje, jer sav stvoreni svijet dotiče njegova ljubav. I sotona se mora suočiti s Božjom ljubavlju, ona ga dotiče premda je on odbija. Bog je ONAJ KOJI JEST, on je počelo života, on je Život, a život kuca, titra.

Svako stvorenje prima ljubav od Boga i tom ljubavlju titra. Titra tvar od koje se sastoji svako stvorenje. Božja ljubav ne zanemaruje ni kamen. Cijeli svemir titra pri dodiru Božje ljubavi. Što je životni oblik složeniji, to više ljubavi prima, jer je ljubav nužna za život, pa složeniji procesi iziskuju više ljubavi. Najviša ljubav je namijenjena čovjeku, koji je stvoren na sliku i priliku Božju, koji nema samo tijelo što se sastoji od materije, nego i dušu. Zbog toga mu je suđeno da titra jednoglasno sa svojim stvoriteljem, da zaroni u Božju ljubav.

Čovjek je bio stvoren slobodnim, pa slobodno mora odlučiti hoće li ili neće prihvatiti ljubav Onoga tko ga je stvorio. No kako da čovjek spozna ljubav Trojedinoga Boga da bi je mogao izabrati? To je čovječanstvu očitovao sam Bog po Isusu Kristu. To nije teorija, pa ni ganutljiva bajka. To je ljubav koja je postala krv i meso. Isus Krist vam je posvjedočio o moći te ljubavi, jer je za vas umro i uskrsnuo, kako bi vas konačno uveo u Božju ljubav. On vam je posvjedočio o svojoj ljubavi prema Ocu te o Očevoj ljubavi prema Njemu. Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek, titra ljubavlju prema Ocu, moć njegove riječi podupire svemir.

 

Tko prihvati Isusa Krista, prihvaća i moć njegove ljubavi prema Ocu. Tko se prikaže Ocu u Sinu i po Sinu, titra ljubavlju prema Bogu, i sam postaje ljubav što je postala krv i meso te prima dar Duha Svetoga.”

Zadnje stranice knjige predočavaju čitatelju cilj koji čovječanstvo i sve stvorenje trebaju doseći. Isus Krist će ih prevesti preko Velike Nebeske Barijere, koja  “označava granicu između konačnog i beskonačnog, između vremena i vječnosti. Preko Velike Barijere nema više ni prostora ni vremena kako ih vi poimate. Fizička dimenzija više ne postoji. Postoji samo dimenzija duha te sve poprima značajku vječnosti.” (12. poglavlje)

 

Predlažemo vam u cijelosti dvije poruke kojima završava knjiga, koje dolaze od Arkanđela sv. Rafaela i sv. Mihaela:

“Cijela univerzalna Crkva zauzima se da bi pripremila veliki kozmički izlazak koji očekuje cijeli stvoreni svijet, to jest čiste duhove, žive i pokojne ljude sa svih planeta, sva stvorenja. Sve što postoji i što je postojalo otkad je svijeta i vijeka bit će odvedeno k Isusu Kristu da bi se Njemu podredilo.

Počinje doba žetve. Žeteoci će odijeliti pšenicu od ljulja i napunit će se Božje žitnice. To je najosjetljivija faza u planu spasenja. Bog želi da svakome čovjeku dobre volje bude dana mogućnost da se predomisli i odluči se za Isusa Krista, bez kojega nema spasenja. Za tu se fazu predviđaju najmoćnije milosti, počevši od krštenja Duhom Svetim i ognjem, da bi se cijelo čovječanstvo privuklo k Bogu.

Cijelo će čovječanstvo morati proživjeti vazmeni prolazak što ga je proživio Isus Krist, sjedinjujući se s njegovom smrću da bi sudjelovalo u uskrsnuću. To će biti veliki izlazak, put cijeloga svemira iz smrti u život, iz raspadljivosti u bezgrešni život postanka.

 

Mojsije je poveo židovski narod iz Egipta kroz pustinju, tijekom izlaska koji je bio prethodna slika onoga o čemu vam govorim, ali nije narod mogao uvesti u obećanu zemlju, jer je ona bila samo najava onoga što će se dogoditi na kraju vremena.

U toj fazi vaše povijesti, na arkanđelu je Mihaelu, kao što je bila na Mojsiju, odgovornost da provede Božje naloge, kako bi se narod pokrenuo i bio zaštićen tijekom puta. Narod će morati podnijeti svoju Uskrsnu žrtvu, žrtvovati se zajedno sa svojim Otkupiteljem, označiti se Jaganjčevom krvlju, pretrpjeti da ga progone mnogi faraoni. Ali ništa ga neće zaustaviti.

Veliki arkanđeli i svi anđeli bit će poslani u sve krajeve svemira da okupe dobre i podupru ih u kušnjama. Vaša vjerna braća iz svemira posjetit će vas u trenutku koji odredi Bog te će vam pomoći. Crkva na zemlji bit će pozvana da dade svoj veliki prilog, prema Božjim planovima, i izložit će se kušnji ognjem u mnogim nedaćama. No nijedna je dušmanska sila neće slomiti, niti je posjedovati, a ponajmanje je uništiti. Sveti Božji narod primorat će Lucifera da pred svemirom proglasi svoj poraz.

 

Kad se sastane sveti Božji narod iz cijeloga svemira, kad se pročisti i kad doživi pravo zajedništvo, bit će pripravan za svojega Gospodina. Tada će ga sv. Mihael predati Isusu Kristu, da mu On sudi. Isus Krist će sjesti na prijestolje i suditi svim narodima te konačno razlučiti svjetlo od tame, ono što pripada Bogu od onoga što pripada sotoni. I mrtvi će se ponovno dozvati u život da bi im se sudilo.

Posljednjemu će se suditi Luciferu, zajedno s cijelim paklom. Isus Krist će svojim pogledom prozreti Lucifera. Bit će to pogled ljubavi, koji će osuditi onoga tko je tu ljubav uvijek odbijao, vrijeđajući je na svaki način. Ta ljubav na koncu će pobijediti čak i smrt. Tada će čovječanstvo biti spremno prekoračiti Veliku Nebesku Barijeru. Vodit će ga Isus Krist i nitko drugi.

Nijedan anđeo, nijedan čovjek, ni prorok, ni svećenik, nego samo će Isus Krist čovječanstvo povesti preko Velike Nebeske Barijere, u beskrajni prostor duha. Čovječanstvo će slijediti sva ostala stvorenja.

Isus Krist će čovječanstvo i sve stvoreno predati Ocu. Sve će se vratiti u Očevo krilo, da bi iz njega izašlo preobraženo. To će biti novo stvaranje.”

(Arkanđeo Rafael, 28/7/2007)

 

“Pozdravljam vas i naviještam vam drugi Gospodinov dolazak. On će nedvojbeno doći. Neka čovječanstvo cijeloga svemira zna da je slavni Kristov dolazak neprijeporna istina, iako se na nju i odviše često zaboravlja.

Ne dolazim vam reći kad će Gospodin doći, jer nije na meni ni na vama da znamo u koje vrijeme, nego jedino na Ocu. Dolazim od vas zatražiti da bdijete i da budete spremni.

Svemogući Bog, Vladar Svemira, šalje me vama da bih pripravio put njegovu narodu i pozvao ga na vjeru u Onoga tko će doći.Navijestio sam ljudima Isusovo rođenje, a danas vam naviještam da će se On vratiti. Vratit će se sa svojim anđelima da ubere plodove onoga što je bilo posijano, i u dobru i u zlu. Vratit će se da svakome dodijeli nagradu. Pokupit će urod koji već pupa. Bit će pravedan Sudac.

Budite stalno spremni. Vrijeme uskoro istječe i gomilaju se događaji važni za čovječanstvo cijeloga svemira. Velebni i dramatični događaji, ovisno o tome kakav tko život bude izabrao. Velebni događaji koji donose nov život za one koji budu izabrali Boga, prikazujući sebe Njemu. Dramatični za sve koji budu izabrali sotonu, predajući mu se u zamjenu za prolaznu moć. Ubrzo ćemo zaći u vrijeme kad će Bog snažno djelovati. Djelovat će brzo i dubinski, zahvaćajući svakoga. Od svakoga će Bog očekivati odgovor. Ponavljam vam, budite spremni!

Budite spremni, vi koji živite na Zemlji, jer ni na kome kao na vama nije da svjedoči kako je Krist prošao ovuda, kako je tu ljude poučavao da budu Božjom djecom.

Crkvo na Zemlji, probudi se! Postani svjesna sile koju imaš u sebi. To nije ljudska snaga, zato ti nije potrebno da tražiš moćnike, nego ponizne. Okupi posljednje koji viču. Nauči ih da ljube i služe Onoga koji je snaga bića i koji će pohitati da im priskoči. Okupi oko sebe narode. Ima mnogo naroda koji čekaju da te upoznaju kao Majku. Mnogo ih je u cijelome svemiru.

Pogledaj, Majko naroda, u Majku svoju, Blaženu Djevicu Mariju, koja prebiva na nebesima i za tebe se moli. U Njoj ćeš biti bezgrešna. Po njoj se rodio Sin Božji. Po njoj će se roditi i tvoja djeca, o, Božja Crkvo, i bit će sveta djeca.

 

Prozbori i pouči tu djecu, ne riječima prazne mudrosti, nego riječima prepunima Duha Svetoga. Podari se Bogu u punini, budi velikodušna prema siromašnima koji očekuju tvoju žrtvu. Prikaži samu sebe na oltaru svojega Gospodina, iskorijeni iz sebe svako zlo, Zaručnice Kristova! Gospodin, Bog svemira, očekuje toj odgovor. Očekuje ga svemir. Bit ćeš izložena kušnji ognja ljubavi. On će progutati sav egoizam. Oprat će te krv tvojih mučenika, koja će pročistiti zamućene oči.

Više neće biti mjesta i za “da” i za “ne”. Svatko će morati reći ili “da” ili “ne”. Gospodin čeka. Božje je čekanje uvijek milosrđe, ali je ujedno i uvod u sigurnu pravednost. On će razviti svoju božansku silu ljubavi i okupiti svoju djecu. Ujedinit će svoj narod, svoju Crkvu, iz svakoga kraja svemira.

Ohrabrite se, vi koji se nadate, vi, maleni koji ljubite Boga! Gospodin će doći. Od vas se ne traži drugo do da u svakome trenutku oživljavate vjeru, nadu i ljubav. Od vas se traži da budete sjedinjeni sa svojim Spasiteljem sada više nego ikada, podarujući Njemu same sebe, takve kakvi jeste. Ni trunak vaše patnje neće biti izgubljen, ni jedna vaša suza. Ako ih budete znali predati Bogu, On će od njih napraviti krunu slave. Došao sam vam reći da je Gospodin blizu.

 

Došao sam i da vam posvjedočim o svojoj ljubavi i o ljubavi svih anđela. Nikada vam neće uzmanjkati naša zaštita, jer tako želi Bog, Gospodar svemira. Poći ćemo ispred vas stazom koja vodi prema Kraljevstvu, kako bismo vam utrli put i zaštitili vas od opasnosti. Bit ćemo s vama u svakoj bitci, podržavat ćemo vas. Ne bojte se.

Vrijeme je milosti! Ustani, Božji narode!

Blagoslivljam vas zajedno sa svim anđelima, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.”

(Arkanđeo Mihael, 3/8/2007)

 

U zaključku: “Duboko smo uvjereni da će osobno suočavanje sa sadržajima ove knjige postati nezaobilazan put za svaku dušu koja se, više ili manje svjesno, osjeti prozvanom od strane Božje tajne, s odgovornom izvjesnošću da u unutarnjemu i vanjskome čitateljevu svijetu, kad pročita ove stranice, u svakom slučaju, ništa više neće ostati isto kao prije. (Predgovor)

 

 

Kontakt

Izdavač: MARKRAS d.o.o.
Dr.Ante Starčevića 37,
88266 Međugorje, BiH
tel. +387 63 426 902
email: 
utvrda.bezgresne@gmail.com